Kontrollansvarig
Redan i bygglovsansökan skall en kontrollansvarig anmälas/föreslås av byggherren till Byggnadsnämnden...
Läs mer >
Plan- och Bygglagen (2010:900) 10 Kap.11§ föreskriver att ett kontrollansvarig skall utföra följande punkter:

  • Biträda byggherren med att upprätta förslag till kontrollplan, ifråga om rivningsåtgärder biträda vid inventering av farligt och annat avfall
  • Se till att kontrollplanen, gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs
  • Vid avvikelser från föreskrifterna och villkor som avses i ovanstående punkt meddela byggherren och vid behov även byggnadsnämnden
  • Närvara vid tekniskt samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök
  • Dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet
  • Avge ett yttrande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbeskedet

Därutöver bör nog KA delta i startbyggmötet med entreprenörerna och kanske även övriga byggmöten.
Enl. Konsumenttjänstlagen skall dessutom KA bistå/hjälpa byggherren på bästa möjliga sätt.
Är Certifierad kontrollansvarig (SC 2114-12) med K-behörighet och erbjuder mina tjänster enl. ovanstående punkter.
Energiberäkningar
Bostäder och lokaler skall vara utformade så att byggnadens specifika energianvändning begränsas...
Läs mer >
Byggnader skall vara utformade så att energianvändningen begränsas genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning och effektiv elanvändning enl. BBR 9:1.
Vid projekteringar av byggnaden behöver man genom beräkning kontrollera att kravet på byggnadens spec.energianvändning, eleffektbehov för uppvärmning och den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten för byggnadsdelar och köldbryggor uppfylls.
Jag kan hjälpa dig med en beräkning.
Brandskyddsdokumentation
Brandskyddsdokumentation skall alltid upprättas...
Läs mer >
En brandskyddsdokumentation skall upprättas. Av den skall framgå vilka förutsättningar för det byggnadstekniska brandskyddet är och hur den uppförda byggnadens brandskydd är utformat samt verifiering av att brandskyddet uppfyller kraven i BBR 5 avsnittet.
Jag kan även hjälpa dig med en dokumentation.
Bygglovsritningar
Bygglovsritningar...
Läs mer >
Hjälp med utformning och framtagning av ritningar till bygglovsansökan
Arbetsmiljö
Undvik arbetsskador!
Tänk igenom arbetsmiljön före byggstart...
Läs mer >
En arbetsmiljöplan för hela objektet skall upprättas redan innan byggarbetsplatsen etableras. Det är byggarbetsmiljösamordnaren för planering och projektering som i första hand ska se till att detta sker. Byggherren eller den uppdragstagare som övertagit dennes ansvar har också ansvar för upprättande av planen. Detta är också en uppgift som jag kan vara behjälplig med
Ansökningar och ärenden
Känner du igen dig?
Jag kan hjälpa dig...
Läs mer >
Bygglovs- och anmälan ärenden...